top of page

The distinction "Artiste FIAP" (AFIAP)

V januári tohoto roku mi udelila Medzinárodná federácia fotografického umenia so sídlom v Paríži fotografický titul AFIAP – Artiste de la Fédération Internationale de l´Art Photographique. Osvedčenie, odznak a preukaz mi boli doručené minulý týždeň.

FIAP – Fédération Internationale de l´Art Photographique je medzinárodná mimovládna organizácia pre umeleckú fotografiu spadajúca pod UNESCO. Oficiálne vznikla v roku 1950 v Berne a venuje sa podpore a propagácii fotografického umenia. V súčasnosti združuje viac ako 85 krajín z Ameriky, Európy, Afriky, Ázie, Austrálie a viac ako milión fotografov. Vrcholným orgánom FIAP je kongres, ktorý sa koná raz za 2 roky vždy v inej členskej krajine. Výkonným orgánom medzi kongresmi je výbor, ktorý má 9 členov volených kongresom. Veľká časť práce tejto organizácie sa vykonáva prostredníctvom komisií. Členským štátom FIAP je aj Slovensko.

Členské krajiny môžu pre svoje medzinárodné salóny a súťaže umeleckej fotografie požiadať o patronát FIAP. Akceptácia a ocenenie fotografií na takýchto fotosalónoch sa počíta do bodovania, ktoré je súčasťou kritérií pre udelenie titulov FIAP. Oceneným autorom sú udeľované medaily a čestné uznania FIAP, ktoré zvyšujú prestíž medzinárodného podujatia.

Podľa počtu akceptácií a ocenení jednotlivých fotografií na medzinárodných salónoch umeleckej fotografie na celom svete je možné postupne získať tituly AFIAP, EFIAP (má niekoľko úrovní) a MFIAP. Podľa súčasných kritérií FIAP je pre udelenie titulu AFIAP potrebné, aby autorove fotografie boli prijaté minimálne na 15 medzinárodných salónoch pod záštitou FIAP v najmenej v 8 rôznych krajinách. Akceptovaných musí byť min. 15 rôznych prác, ktoré získali spolu aspoň 40 akceptácií. Z toho 5 prác musí mať najmenej po 3 akceptácie. Ďalšou podmienkou je, aby aspoň 10 % prác získalo akceptácie na salónoch prostredníctvom fotografií v papierovej forme.

Práce autorov, ktorým bol udelený niektorý z titulov FIAP, sú uložené v depozite Musée de l´Elysée vo švajčiarskom Lausanne. Svetová organizácia FIAP disponuje vo svojom archíve cennými fotografiami s významnou historickou a archívnou hodnotou dokumentujúcou dejiny fotografie.

Viac informácií o FIAP - The International Federation of Photographic Art na www.fiap.net

 

In January 2018, the Federation internationale de l'art Photographique, (FIAP), honored me with the artistic title AFIAP (Artiste FIAP), in recognition of his artistic achievements nationally and in international photography competitions. The distinction "Artiste FIAP" (AFIAP) is awarded to photographic artists whose artistic qualities, technique and production of work have been acknowledged through their participation in international salons under FIAP Patronage. The FIAP manages a very important art heritage of a great archive and historical value. The collection is stored in "Musée de l'Elysée" in Switzerland. Some of my photographs will be stored in this museum. This FIAP distinction are awarded for life. Holders of a distinction are allowed to append after their names the initials corresponding to the distinction they hold. The candidate for this distinction must: Have taken part with success in international salons under FIAP Patronage. Have taken part with success in at least 15 international salons under FIAP Patronage in at least 8 different countries. In this respect a Circuit is to be considered as a single salon. Have obtained at least 40 acceptances with at least 15 different works in international salons under FIAP Patronage. Include in his works a minimum of 4 different works, which have each received at least one acceptance in “Print” salons under FIAP Patronage. 5 photographic works must have obtained 3 FIAP - recognised acceptances in different salons. In this respect a Circuit is considered to be a single salon.

More info about FIAP on www.fiap.net

 

bottom of page